Komu przysługuje pomoc prawna?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)   która nie ukończyła 26 lat, lub
6)   która ukończyła 65 lat, lub
7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Gdzie mieści się punkt pomocy prawnej?

Punkt mieści się w Legnicy przy ul. Kościuszki 38 i działa codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16.

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Czy można dokonać rezerwacji?

Tak, albo telefonicznie (tel . +76 72 33 173 w. 44) albo przez internet (www.pomocprawnalegnica.nakiedy.pl).

Kto udziela porady prawnej?

Świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny lub adwokat.

Kto finansuje pomoc prawną?

Zadanie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem finansowanym ze środków publicznych. Realizacja zadania powierzona została przez Gminę Legnica na podstawie umowy – Fundacji Badań Nad Prawem we Wrocławiu (KRS 0000245814).

.